vvv | vv | English page   
Hvv
: 뺺 2002-2003
뺺 , 2004
: 뺺 2004

,
  뺺
M
 

뺺 , 2004

, v

뺺 v 㺺Y-
v v v vv

Y- 59-

. 人 v . 뺺 v, v vv v v v . v v .

2001 뺺 vv v 뺺, , v . , , , , , v vv vv v vv vv, .

18 100 v . " v ?" 81.3% " Yv" 㺺 31.8% - " , " 㺺v . 15.1% - v, 18.2%- " v v"- , 19.7%- v .

2001 v v 232 v . Yv 91 v , 뺺 . vv . , 2003 Ѫ- " Ѫ- vv " (11.4) .

Y- vv 㺺 " v v ", " "- . v 뺺 v . , , , vv, Y 10- v . ̺ Y " , vv v , v " . v. " 뺺 " , v 㺺 .

4 v .
1. Һ 1995 , 2003, 2004 . Һ v 㺺 vv 58 v . Yv 11 v , 51 v 10 vv 㺺 60 .. 16- " , , v, , v "- 60 . v vv v . Һ " v , , v (6.2) .

2. v v (1995 )" . 2, 3- v v , , v v , , v " v " , vv , , v .

v " պ, vv v " (11.1) 뺺 .

v , 뺺 vv , 뺺, vv vv . , vvv vvv vv , , vv, vv v .

3. " " . , 42 62.2%- . Yv v 32 , 33 㺺 26 . ̺ 47 , (29) "v ", " " (23) .

4. vv , , v v v vv . v v v , vvv v v v. v v . v 㺺 , v .

" vvv, , vv"- v , 뺺, Y v . Һ, , vv v .

"v v ", " v ", " v v " 뺺 㺺 vv v v .

뺺 v , . , v v .

.

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .