vvv | vv | English page   
Hvv
1999
1999
, , 1999
v , 2000
, vv 2001
, , vv 2002
Y 뺺 v 2003
: vv 2003
, 2004

"׺뺺 㺺 " /v , v / 2004


/ 2004-2005/


/ 2005/

V 뺺
/ 2005/
  뺺
M
 

/ 2005/

2005
v

2005 5- 24
v , , 뺺 , vv 2005 5- 22- vv . vv, v - V v .

vv , v v . v v v , v 㺺 , v .

(4- 04) (V, 25- , UBS TV, TV9, Eagle TV), (MYP), ( , , , ) v v . v , vv , . v , v v .

v vv. v . v v 뺺 vvv. , 뺺 . vv ? v .
- , vv .

v v
- /4- 4- 5- 20/ vv vv . , v , / V , V , UBS, -9 -5/ vv .

- 㺺 / v -2005 / .

- vv v .

- V r v v . vv vv vv .

- v v vv , v vv , v , v v vv vv v .


/4- 4- 5- 20/ vv vv . , v , / V , V , UBS, -9 -5/ vv .

V /V/
v - . 31% vv v v . vv - . 㺺 vv 25%. ͺ㺺 , V- . - 44% . ., . v 20%- . v 㺺 .
㺺 / -2005 / V . Vv v vv , v 뺺 v v vv vvv.

UBS
- . 42% . . 21 %. . v 㺺 . 㺺 㺺 v . vv - . 㺺 vv 20 㺺 v . - . 21- . UBS .


vvvv v v v . v : - . 25%, - . 28%, - . 23%, - . 24% . v 人 㺺 . .

TV-5
. 34% - . - . 33 % . - . 21%, . 15%. .

-9
TV-9 v - . vv /53%/ ia. . vv . - . /16%/ a . - . 18%- .

25-
- . /59%/ . - . 24% . . . 14%, . 3%- . Vv . .

V /V/
V : - . /27%/, - . 22% , . /28%/, . /23%/ 㺺 .


vv v . .


43% - . vv 㺺 . vv - . 32%- vv yy vv . V . - . 13%- - . 12 %- .


- . /42%/, - . /25%/ . . vv . . vv . . /24%/ . vv . . 9% - vv .


oo 32%- . . vv - . 41%- . . vv /21%/ . 6%- .


- . v . 67%- . vv , - . 14%- . . 10%, . 9% .

V
- , vv. , vvv vv . , v , a. , -vv v v v . v vv . v v vv , v vv , v , v v vv vv v .

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .