vvv | vv | English page   
Hvv
T  vv
  뺺
M
v
v
 

, vv, »

, - " "-
v

-YY

vv :
1. v , v
2. (v )
3. Y / v v v v/ vv .

vv vv v:
1. . Yv:
- v . v v.
- . v.
2. v . Yv:
- .
- , vvv . Yv , , , v, , , v vvv . , v vv . vvv v, v v vv v. v . . vvv v vv . v vvv . , , v vvv .

, v v ? vv v . , v , . vvv vv v, v v vv v . v vv . vvv v v , vv . v . , vvv vv . . . Yv . vv vv . 2- v . vv vv , v , v v . vv v v vv . v vv . vv: 뺺 v . v . v vv v . vv v, vv .

3. v v :
- vv vv v, vv . vv vv vv . v , v v , v vv, vvv , v vv .

4. v :
- vv . , vvv . vvv v v v. , v v. v . 40 .

5. vv v .
6. v.
- v, vv v v 㺺 vv v v. vv v v, 纺 vv v.
vv 뺺 vv v v . Yv:

- vv , v .
- v.
- 뺺 vv v . vv vv v.

vv . vv vv, vv . vv v . vv . , . vv v vv vv 100 . . vv v ( ) . , v 㺺 㺺 㺺 vv vv vv . vv vv . vv vv . vv vv . .

v vv . v v 뺺 v . , vv v . vv . vv , v . v v . v vv . , vv , 㺺 , vv , vv v . . Yv vv .

- ,

vv vvvv v 10- v . , v, v, . vv v v v v v.

. . v , , v . , 㺺 . 㺺 vv , . v . . vv vv 㺺 v v v . v v 㺺 vv v . vv , vv , v . 㺺 vv, vv vv . v. vv : Yv , . v v, v v , , v vv v v . v vv v .

" , YY ˔

, 㺺 (1999 12- 6-10)

 

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .