vvv | vv | E-glish page   
Hvv
T  vv
  뺺
M
v
v
 

, vv, » v

YY Y Ҫ

..

vv 뺺 vvv. v v, vv v v v .

v , . v v v . vv vv v , . , v , -on line v , , , .

vv v vv v, vv v, vv v v , vv v, vv vv v / / vv v , v .

vv vv v vv v vv , v . vv v vv vv . vv vv vv v . vv v vv , , , v v, vv , v , vvv vv v .

vv , , vv v v v . v , vv .

2000 260 v . vv 200 vv . 뺺 뺺vv , v. 1999 v v . 뺺vv , 7 v, vvv, vv , 10-14 , , , , .

vv v 3 v v.
1.vv
2.vv
3. ?
̺ .

. vv

2000 2 vv /71 / vv vv 18 . 5 vv vv 17 vv 50 v 160 . 5 vvv 17-18 , 27-25 , 22-11 v .

vv vvv : 26 , 11 , 10 , , 7 . vv .

v:

/ , v/, vv 3-4 v . 人 vvv 뺺 . vv vv .

7 . 23 vv . v , , , 㺺vv 뺺 v .

10-14 뺺vv , , , 4 vv . ̺ vv vvvv . , vv v vv v . v .

人 vv 2 v .

Yv v vv 362 v 43,5 , / , v , , ../, 19,7 v, , , 18,7 , , 9,3 , vv , vvv, vv 㺺 , 7,2 , , v , v 2,1 .

vv vv, . , v vvvv vv, vv, , vv 뺺 .

vv , v vv , , , v . vv , , vv 뺺v, vv , , , 人 v, vv, v .

. vv , ?

vvv , vv, v , , , v , , v v . , 70, 80- v vv v v vv v 90- v vv , , , v v vv , 㺺 , , v , , v . v , , v. , v vv v - vv vv . . v , . vv , , vv - vv v .

v, , vvv vv v , vv , vv , v v v .

v-vv . v vv v v v vv v , , . , v vv vvvvv, , vv , vv v v. vv , 㺺, .

v-vv v . , v, , , /v, /, v . v vv , vv, , vv vvv , v , v v v v v . , , , , v, .. . , vv 2000 36- v vv vv vv 12 3 v , , , vv . vv , v , vv .

vv vv vvv, . v . v v v v , 㺺 vv, , vv . / v v/, . v vv 人 v. . , , , , , v. vvv, , , vv vvv .. , v , 人 vv .

vv- v . v v. vvvv vv . vv , v , v 뺺. vv- , , vv v. , , , vv v , v 뺺 v . , v vv . vv , vv, , . /vvv 44- - , v 41- , ../.

. ?

1. vv vv v , vv . vv .

2. vv , v vv v vv vv vv - , v vv. / vv v v v v v vvv , , /.

3. vv v v , , , , v, v v vvv v 㺺.

4. , vv v , v .

5. , vv vv . vv vvvv vvv.

6. - vv /vv, / , v vv . v , v v .

vv v . vv v 뺺 v vv v vv v v vv 㺺 . Yv vv v .

 

| Һ vv | | | | |
©2004 . . .
® v. 2004 .